เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 1.

                                   องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 1.
กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม
หลักฐาน

ม.อ.อ.4.1-ค1-01 การประกาศภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ประกาศผ่านเอกสารโครงสร้างงานของศูนย์ฯ / ปรัญชา / ปณิธาน และระบบกลไกการดำเนินงาน

- โครงสร้างงานของศูนย์ฯ  Click...เพื่อดูเอกสาร 

- ปรัญชาและปณิธาน  Click...เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

- กลไกและกระบวนการดำเนินงานของศูนย์ฯ Click...เพื่อดูเอกสาร

ม.อ.อ.4.1-ค1-02  โครงสร้างการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสถาบัน  Click...เพื่อดูเอกสาร

- คำสั่ง ม.อ.อ.ที่ 132/2559 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ  Click...เพื่อดูเอกสาร

ม.อ.อ.4.1-ค1-03 แผนด้านศิลปะและวัฒนธรรมและงบประมาณ  (เอกสารใช้ร่วมกับเกณฑ์การดำเนินงานข้อ 2.)

ม.อ.อ.4.1-ค1-04 คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 219/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะ กรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  Click...เพื่อดูเอกสาร

ม.อ.อ.4.1-ค1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 1/2559  Click...เพื่อดูเอกสารเกณฑ์การดำเนินงานข้อ 1.
กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อมูลและรูปภาพประกอบComments