เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 2.

                               องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 2.
จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน
หลักฐาน

ม.อ.อ.4.1-ค2-01 แผนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ

งบประมาณ

   - ผ.4 งานประกันคุณภาพ  Click...เพื่อดูเอกสารประกอบ

   - ผ.4 งานประจำ  Click...เพื่อดูเอกสารประกอบ

   - ผ.4 งานพัฒนา  Click...เพื่อดูเอกสารประกอบ

ม.อ.อ.4.1-ค2-02 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2559 ประเด็นเพื่อพิจารณา กำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

    Click....เพื่อดูเอกสารประกอบเกณฑ์การดำเนินงานข้อ 2.
จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน
หลักฐาน

ม.อ.อ.4.1-ค2-03การปรับแผนงานกลางปีด้านศิลปะและวัฒนธรรมและงบประมาณ      Click....เพื่อดูเอกสารประกอบ

ม.อ.อ.4.1-ค2-0ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน ในรอบปีการ

ศึกษา 2558 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษา

2559

Comments