เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 3.

                              องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 3.

กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

หลักฐาน

ม.อ.อ.4.1-ค3-01 รายงานการประชุมบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมฯ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและประเด็นเพื่อพิจารณา กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผน  Click...เพื่อดูเอกสาร

ม.อ.อ.4.1-ค3-02 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความร่วมมือด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนากับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก ตลอดปีการศึกษา 2559  

(ใช้เอกสารร่วมกับ ม.อ.อ.4.1-ค3-04 สรุปผลโครงการแต่ละโครงการตามแผน)

- มคอ.3 รายวิชา 526104 การออกแบบองค์การ และ 524107 การประเมินการปฏิบัติงาน (การดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมและโครงการ ที่บูรณาการกับการเรียน การสอนและกิจกรรมนักศึกษา)      Click...เพื่อดูเอกสาร  รายวิชา 526104 และ 524107

- คู่มือการดำเนินงานด้านฌาปนกิจ  Click...เพื่อดูเอกสาร

  ปก-โครงสร้าง / เล่มคู่มือการดำเนินงาน

- แบบประเมินผลการให้บริการของฝ่ายฌาปนสถานของวัดอุดมรังสี

  Click...เพื่อดูเอกสาร 

- รายงานผลการบริการวิชาการ ณ วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร

  Click...เพื่อดูเอกสาร /  รูปภาพประกอบรายงานผล

- เอกสารจดแจ้งลิขสิทธิ์ของคู่มือการจัดงานฌาปนกิจของวัดอุดมรังสี

  Click...เพื่อดูเอกสาร

- รายงานผลการติดตามบริการวิชาการ  Click...เพื่อดูเอกสาร

- เอกสารหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานที่ได้รับ      

  การบริการวิชาการ  

  - วัดอุดมรังสี กรุงเทพฯ   Click...เพื่อดูเอกสาร

  - วัดบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม  Click...เพื่อดูเอกสาร

  - วัดหนองพะอง จังหวัดสมุทรสาคร  Click...เพื่อดูเอกสาร

 - ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์  Click...เพื่อดูเอกสาร

***กิจกรรมการตักบาตรเติมบุญ ในทุกวันศุกร์แรกของทุกเดือน
    เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา
    บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้เก็บข้อมูลด้วยการกรอกแบบ

เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 3.

กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

หลักฐาน

ม.อ.อ.4.1-ค3-03 โครงการและรายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา  ณ ชุมชนวัดหนองพะอง จังหวัดสมุทรสาคร  และชุมชนวัดบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  

Click...เพื่อดูเอกสาร

- ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมาธิในนักศึกษาผลการเรียนต่ำด้วย การอ่านหนังสือธรรมะดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ”        Click...เพื่อดูเอกสาร

- มคอ.3 รายวิชา 526104 การออกแบบองค์การ  

  Click...เพื่อดูเอกสาร

ม.อ.อ.4.1-ค3-04 สรุปผลโครงการแต่ละโครงการตามแผน 

- โครงการทำดีเพื่อพ่อ  Click...เพื่อดูเอกสารตามหัวข้อ

  QA27 / ผ.5 / QA28 / รูปภาพประกอบ

- โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา  Click...เพื่อดูเอกสารตามหัวข้อ

  QA27 / ผ.5 / QA28 / รูปภาพประกอบ

- โครงการประเพณีวันสงกรานต์  Click...เพื่อดูเอกสารตามหัวข้อ

  QA27 / ผ.5 / QA28 / รูปภาพประกอบ

- โครงการวันแม่แห่งชาติ   Click...เพื่อดูเอกสารตามหัวข้อ

  QA27 / ผ.5 / QA28 / รูปภาพประกอบ

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความร่วมมือด้านการ

  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา 

  Click...เพื่อดูเอกสารตามหัวข้อ

  QA27 / ผ.5 / QA28 / รูปภาพประกอบ

- โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 

  จังหวัดพิษณุโลก   Click...เพื่อดูเอกสารตามหัวข้อ

  QA27 / ผ.5QA28 / รูปภาพประกอบ

- โครงการฝึกสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยให้แก่นักศึกษา 

  และเยาวชน   Click...เพื่อดูเอกสารตามหัวข้อ

  QA27 / ผ.5 /  QA28 / รูปภาพประกอบ

ม.อ.อ.4.1-ค3-05 บทสรุปการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา  Click...เพื่อดูเอกสาร

Comments