เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 4.

                               องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 4.
ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักฐาน

ม.อ.อ.4.1-ค4-01 ตารางสรุปโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (QA-16)

ม.อ.อ.4.1-ค4-02 รายงานการประชุมบุคลากรของศูนย์วัฒนธรรมและรายงานการประชุมคณะ กรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมฯประเด็นสรุปผลการประเมินและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน/การสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนและการนำผลที่ได้ไปปรับปรุง/พัฒนาที่เกี่ยวข้อง)

ม.อ.อ.4.1-ค4-03 บทสรุปการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธ-ศาสนา

ม.อ.อ.4.1-ค4-04 สรุปประมวลผลประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการงานของศูนย์วัฒนธรรมฯ


เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 4.
ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อมูลและรูปภาพประกอบ
Comments