เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 5.

                               องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 5.
นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักฐาน

ม.อ.อ.4.1-ค5-01 แผนดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และงบประมาณ 2559 (ปรับแผนกลางปี)

  Click...เพื่อดูเอกสาร

ม.อ.อ.4.1-ค5-02 โครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการปรับปรุงตามผลการประเมินฯ

  Click...เพื่อดูเอกสาร

ม.อ.อ.4.1-ค5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณา 

  Click...เพื่อดูเอกสาร

เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 5.
นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อมูลและรูปภาพประกอบ


Comments