เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 6.

                              องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 6.

เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

หลักฐาน

ม.อ.อ.4.1-ค6-01 รูปภาพของช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร

- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ www.sau.ac.th/buddhadham

- เว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรมฯ

http://culture.sau.ac.th

- Facebook ศูนย์วัฒนธรรมฯ

- การจัดบอร์ดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆเกณฑ์การดำเนินงานข้อ 6.

เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

ข้อมูลและรูปภาพประกอบ

Comments