เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 6.

                              องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 6.

เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

หลักฐาน

ม.อ.อ.4.1-ค6-01 รูปภาพของช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร

- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ www.sau.ac.th/buddhadham

- เว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรมฯ

http://culture.sau.ac.th

- Facebook ศูนย์วัฒนธรรมฯ

https://www.facebook.com/culture.sau

- หนังสือถึงหน่วยงานภายนอกเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

  Click...เพื่อดูเอกสาร

- การจัดบอร์ดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซุ้มแสดง

  ความยินดีให้แก่บัณฑิต ในงานพิธีประสาทปริญญาบัตรเกณฑ์การดำเนินงานข้อ 6.

เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

ข้อมูลและรูปภาพประกอบ

Comments