เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 7.

                               องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 7.
กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หลักฐาน

ม.อ.อ.4.1-ค7-01 เอกสารการจดแจ้งลิขสิทธิ์และคู่มือจัดการงานฌาปนกิจ Click...ที่ชื่อเอกสาร  คำขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ / ใบรับรองลิขสิทธิ์ / ปก-โครงสร้างคู่มือ / เล่มคู่มืองานฌาปนกิจ

ม.อ.อ.4.1-ค7-02 เอกสารและรูปภาพประกอบการได้รับรางวัลรางวัลชมเชย ประกวดเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 5

หมายเหตุ  :  คู่มืองานฌาปนกิจ นอกจากจะใช้ในวัดอุดมรังสีแล้ว
ยังได้นำไปบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชนวัดบางขันแตก
เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  Click....เพื่อดูเอกสารตามชื่อ
เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 7.
กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ข้อมูลและรูปภาพประกอบ


Comments