เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 7.

                               องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 7.
กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หลักฐาน

ม.อ.อ.4.1-ค7-01 เอกสารการจดแจ้งลิขสิทธิ์และคู่มือจัดการงานฌาปนกิจ

ม.อ.อ.4.1-ค7-02 เอกสารและรูปภาพประกอบการได้รับรางวัลรางวัลชมเชย ประกวดเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 5


เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 7.
กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ข้อมูลและรูปภาพประกอบComments