โครงสร้างการบริหารงาน (ใหม่)
                               
                               


                                                            โครงสร้างการบริหารงาน (เดิม)                                                                           

                                                                                                                                                                   

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
                                                                                                                        
                                                                                              ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ                      
 

                                                                                                 
                        
                                                                                           ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ
 
                                                                                                   
                                                                                                  เลขานุการศูนย์วัฒนธรรมฯ                                                              โครงสร้างภารกิจของศูนย์วัฒนธรรมฯ