ความเป็นมา
                           ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่ง
                ที่มหาวิทยาลัยต้องปฎิบัติควบคู่ไปกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
                       พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ชื่อเดิมในขณะนั้น)ได้จัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็น
                สถานบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2535
                       พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เป็นศูนย์วัฒนธรรม
                มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อดำเนินงานด้านวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนงานวัฒนธรรมแห่งชาติ
                       มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จน
                ถึงปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อที่ได้รับการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ