ลิงค์ที่น่าสนใจ

เว็บไซต์ของสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
https://sites.google.com/a/sau.ac.th/sakha-kar-cadkar/kickrrm-naksuksa
https://sites.google.com/a/sau.ac.th/sakha-kar-cadkar/kickrrm-naksuksa

เว็บไซต์ของสาขาวิชาดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
https://sites.google.com/sau.ac.th/arts-and-cultural/home
https://sites.google.com/sau.ac.th/arts-and-cultural/home
Facebook ของศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


เว็บไซต์ของ อาจารย์สุมนา สุขพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Comments