• โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  • โครงการวันแม่แห่งชาติ
  • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
  • โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา
  • โครงการงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
  • โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
  • โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษา