ปรัชญา
                              สืบสานสมบัติไทย ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
  
                  ปณิธาน
                                    ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีนโยบายการดำเนินงานอนุรักษ์และส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
                           ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย และรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม สนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
                           มีส่วนร่วมในกิจกรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม