องค์ประกอบที่ 4
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑ์การดำเนินงาน
(กดที่ชื่อเกณฑ์แต่ละข้อ เพื่อดูหลักฐานประกอบการพิจารณา)

SAR องค์ประกอบที่ 4  Click...เพื่อดูเอกสาร

ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ  ระดับสถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในรอบปีการศึกษา 2558 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2559  Click....เพื่อดูเอกสารประกอบ

ผลการปรับปรุง Link : เว็บไซต์วัดหนองพะอง จัดทำโดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลการปรับปรุง Link : เว็บไซต์ชุมชนบางขันแตก จัดทำโดยคณะกรรมการบริการวิชาการชุมชนบางขันแตก

ตารางสรุปพันธกิจของศูนย์วัฒนธรรมฯ ในแต่ละด้านของคำว่า "การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา"  Click...เพื่อดูเอกสารประกอบ  องค์ประกอบที่ 4
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะบริหารธุรกิจ

- โครงการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
  ปีการศึกษา 2559
- โครงการทำดีเพื่อพ่อ กิจกรรม “ร้อยรักร้อยดวงใจทำดอกไม้จันทร์เพื่อพ่อ” 
  ปีการศึกษา 2559 ร่วมกับโครงการทำดอกไม้จันทร์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- โครงการทำบุญคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559
- โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม
  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
- โครงการทำนุบำรุงพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” 
  ประจำปีการศึกษา 2559