องค์ประกอบที่ 4
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  องค์ประกอบที่ 4
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
เกณฑ์การดำเนินงาน
(กดที่ชื่อเกณฑ์แต่ละข้อ เพื่อดูหลักฐานประกอบการพิจารณา)

SAR องค์ประกอบที่ 4  Click...เพื่อดูเอกสาร

1.กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการครั้งแรก  Click...เพื่อดูคำสั่ง
   คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการล่าสุด ปีการศึกษา 2560 Click...เพื่อดูคำสั่ง
2.จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน
3.

กำกับติดตามให้มีการดำเนินงาน

ตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.

เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ

ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7.กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ  ระดับสถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในรอบปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2560  Click....เพื่อดูเอกสารประกอบ

ผลการปรับปรุง Link : เว็บไซต์วัดหนองพะอง จัดทำโดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลการปรับปรุง Link : เว็บไซต์ชุมชนบางขันแตก จัดทำโดยคณะกรรมการบริการวิชาการชุมชนบางขันแตก

ตารางสรุปพันธกิจของศูนย์วัฒนธรรมฯ ในแต่ละด้านของคำว่า "การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา"  Click...เพื่อดูเอกสารประกอบ
 

น.ส.มณฑาทิพย์ ปานนาค คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  ชั้นปี 3

ผลงาน
🔺 นักศึกษาได้รับทุนเรียนดี ทุกภาคการศึกษา ม.เอเชียอาคเนย์ เกรดเฉลี่ย  4.00

🔺 รางวัลชนะเลิศโครงการ “ประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ “ จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย ( สสอท.)

เทคนิคการเรียนดี
🔺ตั้งใจฟังสิ่งที่อาจารย์สอน  คอยจดโน๊ตสรุปตามสิ่งที่อาจารย์พูด ทำสรุปไว้อ่านก่อนสอบ    ถ้าอ่านมากๆแล้วเครียดก็พักฟังเพลง เล่นเกมให้ผ่อนคลาย


งานมินิมาราธอน ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จัดขึ้น มีการแต่งกายด้วยชุดไทย
 "ความเป็นไทย มีได้ทุกที่" ได้รับรางวัลด้วย (ตามรูป) องค์ประกอบที่ 4
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑ์การดำเนินงาน
(กดที่ชื่อเกณฑ์แต่ละข้อ เพื่อดูหลักฐานประกอบการพิจารณา)

SAR องค์ประกอบที่ 4  Click...เพื่อดูเอกสาร

ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ  ระดับสถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในรอบปีการศึกษา 2558 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2559  Click....เพื่อดูเอกสารประกอบ

ผลการปรับปรุง Link : เว็บไซต์วัดหนองพะอง จัดทำโดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลการปรับปรุง Link : เว็บไซต์ชุมชนบางขันแตก จัดทำโดยคณะกรรมการบริการวิชาการชุมชนบางขันแตก

ตารางสรุปพันธกิจของศูนย์วัฒนธรรมฯ ในแต่ละด้านของคำว่า "การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา"  Click...เพื่อดูเอกสารประกอบ  องค์ประกอบที่ 4
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะบริหารธุรกิจ

- โครงการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
  ปีการศึกษา 2559
- โครงการทำดีเพื่อพ่อ กิจกรรม “ร้อยรักร้อยดวงใจทำดอกไม้จันทร์เพื่อพ่อ” 
  ปีการศึกษา 2559 ร่วมกับโครงการทำดอกไม้จันทร์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- โครงการทำบุญคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559
- โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม
  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
- โครงการทำนุบำรุงพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” 
  ประจำปีการศึกษา 2559