สถาบันพลังจิตตานุภาพที่ 33 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


               พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เขียนหลักสูตรครูสมาธิด้วยความวิริยะอุตสาหะมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗  โดยมีวัตถุประสงค์


               เพื่อผลิตนักศึกษาครูสมาธิที่มีความรู้ในการทำสมาธิอย่างถูกต้องและสามารถสอนบุคคลอื่นได้  


               หลักสูตรครูสมาธิ  เปิดสอนเป็นครั้งแรก   ณ  
พลังจิตตานุภาพวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  ๒๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  ต่อมาได้ขยายเพิ่มขึ้น   

               จนมาเปิดที่
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นแห่งที่ ๓๓


            มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ทำความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพจัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ แห่งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปิดสอน
            หลักสูตรครูสมาธิเบื้องต้น จนถึงสมาธิชั้นสูงให้กับบุคคลทั่วไป โดยมีพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธฺโร) เจ้าอาวาสวัดธรรม
            มงคล เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพ  33  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555


ปัจจุบันสถาบันพลังจิตตานุภาพที่ 33 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
เปิดรุ่น 41 (เอกจัตตาฬิสโม) มหาโชติปัญญา (ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่)  
เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.