Recent site activity

Sep 13, 2017, 4:47 AM Sumana Sukaphan edited เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 3.
Sep 13, 2017, 4:46 AM Sumana Sukaphan edited เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 4.
Sep 13, 2017, 4:45 AM Sumana Sukaphan edited เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 2.
Sep 13, 2017, 4:42 AM Sumana Sukaphan edited เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 3.
Sep 13, 2017, 4:36 AM Sumana Sukaphan edited เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 2.
Sep 13, 2017, 4:32 AM Sumana Sukaphan edited เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 2.
Sep 13, 2017, 4:30 AM Sumana Sukaphan edited เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 1.
Sep 13, 2017, 3:42 AM Sumana Sukaphan edited ประกันคุณภาพ
Sep 12, 2017, 10:23 PM Sumana Sukaphan edited เกร็ดความรู้ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
Sep 12, 2017, 8:22 PM Sumana Sukaphan edited เกร็ดความรู้ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
Sep 12, 2017, 8:15 PM Sumana Sukaphan edited ประกันคุณภาพ
Sep 12, 2017, 8:13 PM Sumana Sukaphan edited ประกันคุณภาพ
Sep 12, 2017, 8:06 PM Sumana Sukaphan edited เกร็ดความรู้ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
Sep 12, 2017, 8:06 PM Sumana Sukaphan created เกร็ดความรู้ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
Sep 11, 2017, 5:29 AM Sumana Sukaphan edited เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 2.
Sep 11, 2017, 4:47 AM Sumana Sukaphan edited เกณฑ์การดำเนินงานข้อ 1.
Sep 9, 2017, 6:17 AM Sumana Sukaphan edited ประกันคุณภาพ
Sep 9, 2017, 5:30 AM Sumana Sukaphan edited ประกันคุณภาพ
Sep 9, 2017, 5:24 AM Sumana Sukaphan edited ประกันคุณภาพ
Sep 8, 2017, 6:37 AM Sumana Sukaphan edited ประกันคุณภาพ
Sep 8, 2017, 6:26 AM Sumana Sukaphan edited ประกันคุณภาพ
Sep 8, 2017, 5:39 AM Sumana Sukaphan created คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2559
Sep 8, 2017, 5:36 AM Sumana Sukaphan edited คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมฯ
Aug 31, 2017, 12:37 AM Sumana Sukaphan edited โครงสร้างบริหารงาน
Aug 31, 2017, 12:05 AM Sumana Sukaphan edited แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้เว็บไซต์