ทำเนียบบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

        หัวหน้าศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมและผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม

                ดร.ประกิต          กิติวราหะ               หัวหน้าศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมฯ                  1 พ.ค.30 - 7 ก.พ.32

                นางสาวพูลสุข      นาวิก                   หัวหน้าศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมฯ                  6 พ.ย.33 - 20 ม.ค.35

                ผศ.พูลสุข          กรรณาริก               ผู้อำนวยการศุนย์วัฒนธรรมฯ                       21 ม.ค.35 - 30 เม.ย.49

                นางนารีรัตน์        สกลเกียรติ              ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ                       1 พ.ค.49 - 31 ม.ค.54

                นางสาวสุมนา      สุขพันธ์                  ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ                       1 ก.พ.54 - 31 ก.ค.61

                นางอุษา            กล้าวิจารณ์              ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ                       1 ส.ค.61 - ปัจจุบัน

        รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ

                นางรัชนี             หาญถาวรชัยกิจ        ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม      9 เม.ย.40 - 30 พ.ย.41

                นางรัชนี             หาญถาวรชัยกิจ        รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ                  1 ธ.ค.41 - 1 ต.ค.43

                นางนารีรัตน์         สกลเกียรติ             ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ                1 ธ.ค.41 - 30 เม.ย.49

                นางอภิญญา         คงอุทัยกุล             ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ                13 ก.ย.50 - 31 ส.ค.51

                นางนิตยา           เจริญรักษ์               ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ                 28 พ.ค.54 - ปัจจุบัน

                นายนพดล          ตันเรือง                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ                 2 พ.ย.55 - สิ้นปีการศึกษา 2556

                นางธรรญธร         พ่วงทอง               ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ                 1 มี.ค.60 - สิ้นปีการศึกษา 2560

                นางธรรญธร         พ่วงทอง               รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ                   1 ส.ค. 61 - ปัจจุบัน

        เลขานุการศูนย์วัฒนธรรม

                นางอุษา              พงษ์รักษา            เลขานุการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม               1 เม.ย.35 - 10 มิ.ย.40

                นางนารีรัตน์          สกลเกียรติ            เลขานุการศูนย์วัฒนธรรมฯ                         พ.ย.41 - 30 พ.ย.41

                นางบัวคำ            อินตา                   เลขานุการศูนย์                                     21 ก.ย.47 - 13 ก.ย.50

                นายวิชิต             สุขสราญ               เลขานุการศูนย์วัฒนธรรมฯ                         3 มี.ค.52 - 15 ก.พ.54

                นางสาวปิยดา         รักธรรม              เลขานุการศูนย์วัฒนธรรมฯ                         16 ก.พ.54 - ปัจจุบัน

        เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วัฒนธรรมฯ

                นางบัวคำ              ผิวขำ                 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วัฒนธรรมฯ                 11 ส.ค.41 - 20 ก.ย.47

                นางสาวสุธราทิพย์    พวงมาลัย            เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วัฒนธรรมฯ                 1 มี.ค 50 - 25 ก.ย.50

                นางสาวปิยดา         รักธรรม              เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วัฒนธรรมฯ                  4 เม.ย.51 - 15 ก.พ.54

                นางสาวณัฎฐณิชา     รักษาวงศ์           เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วัฒนธรรมฯ                  16 ก.พ.54 - 14 พ.ค.54

        อาจารย์สอนนาฎศิลป์ไทย

                นายนพดล             ตันเรือง              อาจารย์สอนนาฎศิลป์ไทย                        1 ก.ย.43 - ปัจจุบัน

        ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรม

                นางนารีรัตน์            สกลเกียรติ          ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรม                          1 ก.ค.55 - สิ้นปีการศึกษา 2556