วัตถุประสงค์
                         1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรม
                    2. เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยและรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรม
                    3. เพื่อประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
                    4. เพื่อทำหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการ
                        วัฒนธรรมแห่งชาติแล้วแต่กรณี