โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวหนองแขม ตอน "ชาวสวนกล้วยไม้ภายใต้การส่งเสริมความเป็นไทย"

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ) วัดธารน้ำไหล

(สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลารามเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

และสถาน ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา

พุทธธรรม ถือเป็นผลงานชิ้นเอกเล่มสำคัญของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) โดยเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะประมวลหลักธรรม หรือกฎของธรรมชาติ ในแง่มุมต่างๆ โดยดึงเอาคำอธิบายจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ฯลฯ เพื่อ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนาในภาพรวมทั้งหมดในภาษาที่สามารถเข้าใจได้ โดยฉบับดิจิตอลนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการพกพา สามารถใช้อ่าน ค้นคว้า ค้นหา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแทนฉบับหนังสือ ที่มีความหนากว่า 1,260 หน้า