กิจกรรม / โครงการ
ด้านการส่งเสริมความเป็นไทย

วันที่ 20 เมษายน 2567  มหาวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงไทยพุทธที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ณ ตลาดเฌอซี่ญ่า และตลาดโอ๊ะป๊อย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ตลาดนัดวัฒนธรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

จัดโครงการการพัฒนาแอปพลิเคชัน "วัดไทย"  บนอุปกรณ์โมบาย โดยเป็นการบูรณาการโดยใช้ความร่วมมือของหลาย ๆ หลักสูตรในทุกขั้นตอน เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดไทย 

โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 4 เฟส ใช้เวลา 2 ปีการศึกษา ดังนี้

*******************************

Phase 1 : เก็บรวบรวมข้อมูล (ส.ค. 64 - เม.ย. 65)

Phase 2 : วิเคราะห์และออกแบบ (พ.ค. 65 - ก.ค. 65)

Phase 3 : การพัฒนาแอปพลิเคชันและทดสอบการใช้งาน (ส.ค. 65 - ธ.ค. 65)

Phase 4 : การเผยแพร่การใช้งาน โฆษณาประชาสัมพันธ์ (ม.ค. 66 - มี.ค. 66)

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมการฝึกหัดรำวงมาตรฐาน : ท่าสอดสร้อยมาลาและท่ารำส่าย

ประกวดโต๊ะหมู่บูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก"

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562  ณ  วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โดยเข้าร่วมการประกวดโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งภายในงานดังกล่าว ศูนย์วัฒนธรรมฯ  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงาน และเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกในทีม

โครงการวันแม่แห่งชาติ ตักบาตรเติมบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12  สิงหาคม  2566

8  สิงหาคม  2562

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28  กรกฎาคม  2566

วันเด็กแห่งชาติ

11 มกราคม 2563