กิจกรรม / โครงการ
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีสงกรานต์และสืบสานมรดกไทย

5  เมษายน  2567

7  เมษายน  2566

5  เมษายน  2562

ปี 2561

ประเพณีลอยกระทงและสืบสานมรดกไทย

27  พฤศจิกายน  2566  ร่วมกับโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ เขตหนองแขม

ปี 2563

ปี 2562

ชนะเลิศ

ชมรมวอลเลย์บอล

รองชนะเลิศอันดับ 1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รองชนะเลิศอันดับ 2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปี 2561

ด.ญ.จุฑาทิพย์  ต้นพุฒ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.ญาธิดา  โยวราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.ศิรภัสสร  ตระกูลศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ น.ส.พัชรมณฑ์ กลั่นฉาย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ น.ส.ปิยะธิดา ว่องประเสริฐ

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ


รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ น.ส.กชนิภา  โชคตระกูลก้อง

สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์

งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ชั้น 3 (โซนไอที) ซีคอนบางแค กรุงเทพฯ