1. ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นประธานและรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ฟังพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์กุมาร 101 พระคาถา" ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 15.20 - 16.30 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

การจัดงานเทศน์มหาชาติ.pdf

2. มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 "ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์" ในวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

หนังสือเรียนเชิญ.pdf

โดยศูนย์วัฒนธรรมฯ ส่งนักศึกษาจากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมงาน ดังนี้

นายทวี ตราชูนิช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า (เครื่องดนตรีระนาดเอก)

แสดงร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลาง 7 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

9. มหาวิทยาลัยสยาม

10. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

11. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นายจักราพงศ์ จิรนนทชัยกุล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เครื่องดนตรีขลุ่ย)

บรรเลงเพลงในวงมหาดุริยางค์ ร่วมกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเครื่องดนตรีระนาดเอกในชื่อเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี และเพลงไทรโยค