1. ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นประธานและรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ

ฟังพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์กุมาร 101 พระคาถา"

ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 15.20 - 16.30 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

การจัดงานเทศน์มหาชาติ.pdf

2. มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 "ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์"

ในวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

หนังสือเรียนเชิญ.pdf

โดยศูนย์วัฒนธรรมฯ ส่งนักศึกษาจากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย (จำนวน 2 ท่าน)

นายทวี ตราชูนิช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า

(เครื่องดนตรีระนาดเอก)

แสดงร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลาง 7 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

9. มหาวิทยาลัยสยาม

10. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

11. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นายจักราพงศ์ จิรนนทชัยกุล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

(เครื่องดนตรีขลุ่ย)

บรรเลงเพลงในวงมหาดุริยางค์ ร่วมกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเครื่องดนตรีระนาดเอกในชื่อเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี และเพลงไทรโยค