ปีการศึกษา 2564

โครงการเรียนรู้และส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย : ประเพณีสงกรานต์และสืบสานมรดกไทย

ปีการศึกษา 2563

โครงการวันลอยกระทง

ลอยกระทงSAU.mp4

ด.ญ.จุฑาทิพย์ ต้นพุฒ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.ญาธิดา โยวราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.ศิรภัสสร ตระกูลศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.พัชรมณฑ์ กลั่นฉาย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ปิยะธิดา ว่องประเสริฐ

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ


รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.กชนิภา โชคตระกูลก้อง

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

ประเพณีสงกรานต์และสืบสานวันมรดกไทย

โครงการประเพณีสงกรานต์และสืบสานวันมรดกไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 2 และเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ บริเวณหลังศาลคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว โดยในงานมีกิจกรรม ดังนี้

1. การทำบุญตักบาตร

2. สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำรูปคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว

และรูปคุณลุงพลกฤษณ ประโมทะกะ

3. รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

4. ประกวดก่อเจดีย์ทราย

5. การแสดงบนเวทีจากนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย

บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ

6. มอบรางวัลแก่บุคลากรแต่งกายผ้าไทย

7. มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย

8. มอบรางวัลกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย

งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ชั้น 3 (โซนไอที) ซีคอนบางแค กรุงเทพฯ

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกหัดรำวงมาตรฐาน : ท่าสอดสร้อยมาลาและท่ารำส่าย

ของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และประธานชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย

ปีการศึกษา 2562

1. โครงการบูรณาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทงกับการเรียนการสอน

ชนะเลิศ

ชมรมวอลเลย์บอล

รองชนะเลิศอันดับ 1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รองชนะเลิศอันดับ 2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย