วิดีโอ YouTube                                    
 


ชวนคนไทยร่วมทำความดีด้วยหัวใจ

วิดีโอ YouTube


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมวัดอุดม

รูปภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรมวัดอุดม

 

หลักสูตรครูสมาธิ

 

       พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ   (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เขียนหลักสูตรครูสมาธิด้วยความวิริยะอุตสาหะมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาครูสมาธิที่มีความรู้ในการทำสมาธิอย่างถูกต้องและสามารถสอนบุคคลอื่นได้

      หลักสูตรครูสมาธิ  เปิดสอนเป็นครั้งแรก   ณ
สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดธรรมมงคล เมื่อวันที่  ๒๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  ต่อมาได้ขยายเพิ่มขึ้น   จนมาเปิดที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นแห่งที่ ๓๓     กิจกรรมแสดงธรรมสากัจฉา โดย พระอาจารย์มหาสมชาย กิตติปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมรังสี ณ มุมสบายจิต  สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 3 ในทุกวันพระใหญ่ของเดือน ๆ ละครั้ง ในเวลา 14.00 น.
 
                  พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ) วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลารามเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถาน ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา


        ศูนย์วัฒนธรรมฯ เป็นศูนย์รวมของสื่อธรรมะ เพื่อการสืบค้นและบริการจัดทำสำเนาลงในแผ่น DVD สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ทุกวันอังคาร - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 3