หลักสูตรครูสมาธิ

 

       พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ   (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เขียนหลักสูตรครูสมาธิด้วยความวิริยะอุตสาหะมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาครูสมาธิที่มีความรู้ในการทำสมาธิอย่างถูกต้องและสามารถสอนบุคคลอื่นได้

      หลักสูตรครูสมาธิ  เปิดสอนเป็นครั้งแรก   ณ
สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดธรรมมงคล เมื่อวันที่  ๒๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  ต่อมาได้ขยายเพิ่มขึ้น   จนมาเปิดที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นแห่งที่ ๓๓                   พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ) วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลารามเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถาน ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป